Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Tiếp nhận hồ sơ của văn phòng công chứng đã chấm dứt hoạt động

18/06/2017 01:00
Câu hỏi:

Tiếp nhận hồ sơ của văn phòng công chứng đã chấm dứt hoạt động. Khi văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động mà không có văn phòng nào tiếp nhận thì những hồ sơ trước đây đã được công chứng nếu có sai sót hay hậu quả gì thì ai phải chịu trách nhiệm?
(phungthanh78@gmail.com)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:

Luật Công chứng quy định:
- Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng: Người thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật (Điều 43).
- Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch: Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch (Điều 44).
Về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng, Điều 15 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng quy định như sau: Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
- Tự chấm dứt hoạt động;
- Văn phòng công chứng bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này;
- Trưởng Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập chết.
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng:

- Việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng trong trường hợp quy định tại Điểm a khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Công chứng. Sở Tư pháp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động. Việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng trong các trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Công chứng;
- Thời hạn để Sở Tư pháp chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động là ba mươi ngày, kể từ ngày Văn phòng công chứng đó chấm dứt hoạt động;
- Việc giải quyết quyền, nghĩa vụ về tài sản (nếu có) phát sinh từ việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, khi Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động, Sở Tư pháp sẽ có trách nhiệm chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động (trong vòng 30 ngày). Trên thực tế, tại Hà Nội cũng đã có trường hợp văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động và hiện nay đã có tổ chức công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng của văn phòng đó. Vì vậy, bạn có thể yên tâm khi yêu cầu công chứng tại các Văn phòng công chứng.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Tiếp nhận hồ sơ của văn phòng công chứng đã chấm dứt hoạt động”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!