Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

Văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Luật 72/2006/QH11 Ngưòi lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Tải về
2 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 11/2012/NĐ-CP Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012

Tải về
3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng lao động

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng lao động

Tải về
4 Bộ luật Dân sự năm 2015

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tải về
5 Thông tư số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN xử lý tài sản bảo đảm

Thông tư này hướng dẫn việc thu giữ, bán tài sản bảo đảm, nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm và thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi xử lý tài sản bảo đảm.

Tải về
6 Luật Công chứng năm 2014

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Tải về
7 Nghị định số 11/2012/NĐ- CP Bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2006/NĐ-CP Giao dịch bảo đảm

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Tải về
8 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thoả thuận khác mà trong đó một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng.

Tải về
9 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch bảo đảm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm.

Tải về
10 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Tải về
11 Bộ luật Dân sự năm 2005

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu