Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

LAO ĐỘNG, BHXH

19006281

Vấn đề thay đổi bảng lương khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

07/08/2017 11:17
Câu hỏi:

Vấn đề thay đổi bảng lương khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Tôi là nhân viên công ty cấp nước, công ty tôi vốn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nay đã chuyển đổi cổ phần từ năm 2011, với tỉ lệ 96% vẫn là vốn nhà nước. Hệ số tôi đang hưởng đến cuối năm 2016 là 2,37. Đầu năm 2017 công ty chuyển sang thang bảng lương mới theo NĐ 49/2013/NĐ -CP hệ số chuyển đổi của tôi là 1,27.
Trước đây theo quy định cũ của công ty thì thời hạn tăng lương là 2 năm một lần. Tôi được tăng lương từ tháng 4/2015. Đến tháng 4/2017 thì tôi có hỏi phòng lao động tiền lương về việc tăng lương. Nhân sự phòng lao động tiền lương bảo rằng Công ty đã chuyển sang thời hạn tăng lương theo bảng lương của hệ trung cấp là 03 năm mới được tăng lương một lần. Xin hỏi luật sư như thế có đúng không ạ!

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính, Đoàn luật sư Hà Nội tư vấn cho bạn như sau:

Kể từ khi Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) có hiệu lực vào ngày 10/10/2013 thì các doanh nghiệp sẽ không phải đăng ký thang, bảng lương nữa mà tự xây dựng thang, bảng lương rồi gửi cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (quận) theo Điều 93 của BLLĐ như sau:

"Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."

Khi công ty đang hoạt động mà có sự thay đổi về mức lương thì cũng phải xây dựng lại thang, bảng lương rồi nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều này căn cứ vào Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

"Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

...

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát."

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn vốn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nay đã chuyển đổi thành công ty cồ phần (với 96% vốn nhà nước). Doanh nghiệp của bạn không phải là cơ quan nhà nước nên không thuộc trường hợp mặc nhiên áp dụng các quy định của nhà nước về thang bảng lương. Trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng thang bảng lương của cơ quan nhà nước và có sự thay đổi, điều chỉnh về thời hạn tăng lương thì cần phải ban hành quy chế lao động tiền lương trên cơ sở thống nhất giữa người lao động, người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn công ty. Đây là nội dung được quy định tại khoản 6, Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi thay đổi thang bảng lương thì doanh nghiệp bạn phải công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi đi vào thực hiện và đồng thời gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận (huyện) để quản lý, theo dõi. Nhà nước không còn trực tiếp can thiệp mức tiền lương cho người lao động mà chỉ quy định mức tiền lương thấp nhất yêu câu người sử dụng lao động buộc phải trả cho người lao động.

Căn cứ quy định trên việc doanh nghiệp của bạn tự thay đổi thời hạn tăng lương mà không thông báo, không thông qua ban chấp hành công đoàn công ty, không phổ biến với người lao động là vi phạm quy định về tiền lương do Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Vấn đề thay đổi bảng lương khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!

Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm  về bảo hiểm thất nghiệp Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014
Bộ luật lao động năm 2012 Bộ luật lao động năm 2012
Nghị định 103/2008/NĐ-CP Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Nghị định 103/2008/NĐ-CP Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Hướng dẫn chính sách lao động đối với lao động nữ Hướng dẫn chính sách lao động đối với lao động nữ
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Nghị định 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nghị định 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định 33/2013/NĐ-CP Ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Nghị định 33/2013/NĐ-CP Ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH cách tính tiền lương cho người lao động Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH cách tính tiền lương cho người lao động
Nghị định 01/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam Nghị định 01/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nghị định 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 68/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi Nghị định 68/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi
Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của luật lao động về việc làm Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của luật lao động về việc làm
Nghị định 54/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Nghị định 54/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Nghị định 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật Nghị định 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
Thông tư 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thông tư 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về việc làm Nghị định số 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về việc làm
Nghị định 191/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Nghị định 191/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn